Projekty zakończone

Projekty zakończone:

„Międzynarodowe doświadczenia w praktyce podlaskich terapeutów”

 • Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 30.06.2017 r.
 • Grupa docelowa: INSTYTUCJE realizujące zadania związane z organizowaniem wsparcia terapeutycznego, socjoterapeutycznego, zajęć resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, a także zadania związane z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, PRACOWNICY / WSPÓŁPRACOWNICY ww. instytucji, tj. 32 osoby (24K, 8M)
 • Cel projektu: poprawa efektywności i jakości pracy zawodowej osób prowadzących zajęcia z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie lub nabycie przez nich kompetencji zawodowych i kluczowych do 30.06.2017 roku, przy wykorzystaniu programu mobilności ponadnarodowej.

„Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników – II edycja”

 • Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 • Okres realizacji :  01.10.2014r.-  30.06.2015r.
 • Cel projektu: wsparcie dla  80 pracowników firm z terenu woj. podlaskiego w zakresie szkoleń językowych.

„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości po 50 roku życia – III edycja”

 • Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
 •  Okres realizacji: 01.08.2013r. – 31.05.2015r
 •  Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 170 osób po 50 roku życia (110 kobiet i 60 mężczyzn) z terenu woj. podlaskiego pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych poprzez udział w szkoleniach językowych.

„Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy – V edycja”

 • Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
 • Okres realizacji: 01.09.2014r. – 30.06.2015r.
 • Cel projektu: zwiększenie potencjału przedsiębiorstw sektora MŚP województwa podlaskiego (60 firm: 20 mikro, 20 małych, 20 średnich) przez udział w szkoleniach przedsiębiorców i ich pracowników (120 osób, w tym 80 kobiet i 40 mężczyzn) do końca 06.2015 roku w zakresie umiejętności językowych.

 

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości po 50 roku życia – II edycja”

„Doskonalenie języka obcego w biznesie – drogą do prężnego rozwoju firmy – IV edycja”

„Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników ”

„Doskonalenie języka obcego w biznesie – drogą do prężnego rozwoju firmy – III edycja”

„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości po 50 roku życia”

„Doskonalenie języka obcego w biznesie – drogą do prężnego rozwoju firmy – II edycja”

„Kurs języka obcego z praktyczną obsługą programów komputerowych”

„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości po 45 roku życia”

„Doskonalenie języka obcego w biznesie – drogą do prężnego rozwoju firmy „

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz również

Bony na szkolenie 2

Międzynarodowe doświadczenia podlaskich nauczycieli

Bony na szkolenia