OŚRODEK EGZAMINACYJNY TGLS

Egzamin w standardzie TGLS zgodny jest z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Zatwierdzony jest przez Radę Europy i zalecany przez Unię Europejską.

Ocenia następujące sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, samodzielne wypowiadanie się, poprawność językową, umiejętność pisania.

Procedura egzaminacyjna
Egzaminom TGLS może poddać się każda osoba, bez konieczności wcześniejszego wyboru poziomu zaawansowania, ponieważ zostanie on automatycznie określony podczas testu/egzaminu.
Proces egzaminacyjny przeprowadzany jest przez Krajowe Centrum Egzaminacyjne TGLS za pośrednictwem Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS.
Egzamin składa się z pięciu części oceniających kolejno poszczególne sprawności językowe:
– poprawność językową (Grammar & Vocabulary),
– rozumienie tekstu czytanego (Reading),
– rozumienie ze słuchu (Listening),
– umiejętność pisania (Writing),
– umiejętność mówienia (Speaking).

Egzamin ma charakter progresywny, a jego specyfika polega na rozpoczęciu testu od najniższego poziomu zaawansowania i stopniowym przechodzeniu do poziomów wyższych w miarę udzielania poprawnych odpowiedzi. Każda następna część testu rozpoczyna się od poziomu zbliżonego do poziomu, na którym została zakończona poprzednia część. Zbyt duża ilość błędów popełnionych przez zdającego powoduje zakończenie danej części egzaminu oraz przejście do kolejnej. Skutkuje to dostosowaniem poziomu testu do możliwości i umiejętności kandydata oraz zapobiega udzielaniu przypadkowych odpowiedzi.
Ostatnia – piąta część egzaminu, sprawdzająca umiejętność mówienia (Speaking) polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminatora, których stopień trudności zależny jest od poziomów zaawansowania uzyskanych w poprzednich częściach egzaminu.

Certyfikat
Po zakończeniu egzaminu zdający otrzymuje certyfikat potwierdzający stopień posiadanych umiejętności językowych. Wynik egzaminu prezentowany jest w formie graficznej.
– wynik ogólny, określony w skali A1-C2 na podstawie skali oceny kompetencji językowych Rady Europy CEFR
– wynik szczegółowy/graficzny, określający każdą umiejętność osobno również według skali od A1 do C2, zgodnej z zaleceniami Rady Europy.