Międzynarodowe doświadczenia podlaskich nauczycieli

„Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu „

 

 

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez podlaskich nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Danii w obszarze dualnego systemu kształcenia zawodowego przy wykorzystaniu programu mobilności ponadnarodowej realizowanej w formie obserwacji uczestniczącej.

Okres realizacji projektu: 2019-08-01 – 2020-02-29. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach wniosku o dofinansowanie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Wartość projektu 417 852,75 PLN.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z partnerem krajowym – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach oraz partnerem zagranicznym – Jordbrugets Uddannelses Center Aarhus (Green Academy) z Danii.

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, spełniający wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu MEN, tzn. 45 osób zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę lub współpracujących na podstawie innego rodzaju umowy) w podlaskich szkołach kształcenia zawodowego lub przedsiębiorstwach współpracujących ze szkołami w zakresie nauki zawodu (przede wszystkim ze szkół o profilu rolniczym i gastronomicznym):

  1. Zespół Szkół CKR w Sejnach
  2. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
  3. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Realizacja mobilności ponadnarodowej w formie obserwacji uczestniczącej realizowana będzie bezpośrednio u partnera ponadnarodowego w Green Academy w Beder oraz instytucjach i przedsiębiorstwach z nią współpracujących, co pozwoli zaobserwować oraz zdobyć wiedzę w zakresie istniejących metod pracy z uczniem, by następnie wykorzystać te rozwiązania w praktyce w placówkach szkolnych. Z uwagi na obszar działania szkoły (Green Academy) oraz profil polskich  szkół uczestniczących w projekcie (głównie szkoły o profilu rolniczym i gastronomicznych) będą to głównie farmy i gospodarstwa rolne oraz spółki pracodawców charakterystyczne dla tej branży w duńskiej gospodarce. Wybór pracodawcy podyktowany będzie kierunkami w jakich kształcą nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu zakwalifikowani do wyjazdów.

Pierwsza wizyta realizowana będzie w  okresie wakacyjnym (18-24.08.2019, pobyt 5-dniowy). Dotyczyć będzie kształcenia w kierunkach rolniczych i mechanizacji rolnictwa. Zakres merytoryczny wizyt obejmie przede wszystkim wiedzę i umiejętności dotyczące kształcenia w systemie dualnym bezpośrednio w miejscu pracy w branży rolnej i/lub spożywczej / gastronomicznej – dopasowany do potrzeb uczestników.

Druga wizyta druga wizyta realizowana będzie w okresie jesiennym (planowany termin to: 10-14.11.2019, pobyt 3-dniowy). Dotyczyć będzie kształcenia w kierunku rolnictwa, gastronomi i turystyki. Zakres merytoryczny wizyty obejmie głównie wiedzę i umiejętności dotyczące kształcenia w systemie dualnym bezpośrednio w miejscu pracy w branży turystycznej, hotelarskiej i/lub spożywczej / gastronomicznej – dopasowany do potrzeb uczestników.

Trzecia wizyta realizowana będzie w okresie ferii zimowych (planowany termin to: 19-25.01.2020, pobyt 5-dniowy). Dotyczyć będzie kształcenia w kierunkach gastronomia, ogrodnictwo i architektura krajobrazu oraz weterynaria. Zakres merytoryczny wizyty obejmie głównie wiedzę i umiejętności dotyczące kształcenia w systemie dualnym bezpośrednio w miejscu pracy w branży gastronomiczej, ogrodniczej i weterynaryjnej – dopasowany do potrzeb uczestników projektu.

W trakcie wizyt w Danii uczestnicy będą mieli  zapewnione: przeloty i transport w Polsce i za granicą, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę tłumacza.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: Dzięki udziałowi w projekcie 45 osób podniesie swoje kompetencje zawodowe w zakresie metod pracy z zastosowaniem dualnego systemu kształcenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 393 993,36 PLN

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

HARMONOGRAM

Zdjęcia z wizyty w styczniu:

Zdjęcia z wizyty w listopadzie:

Zdjęcia z wizyty w sierpniu:

Zobacz również

Bony na szkolenie 2

Bony na szkolenia

Szkolenia dla uczniów VII LO