Szkolenia dla uczniów VII LO

„Akademia kluczowych kompetencji – podniesienie jakości oferty edukacyjnej VII LO w Białymstoku”

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie i kształtowanie właściwych postaw i umiejętności w zakresie: uczenia się, kreatywności, innowacyjności, inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej wśród 192 uczniów (135K/57M) VII LO w Białymstoku.
Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.03.2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 297 614,79 zł.

W ramach projektu 192 uczniów, poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć fakultatywnych i wyrównawczych, nabędzie kluczowe kompetencje w zakresie matematyki oraz języka angielskiego, co w przyszłości powinno przełożyć się na wyższy wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego absolwentów VII LO w Białymstoku.
Uczniowie objęci projektem nabędą kompetencje niezbędne na rynku pracy, w tym poprzez zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnej i grupowej oraz zajęcia bezpośrednio powiązane z lokalnym rynkiem pracy w postaci spotkań z przedsiębiorcami, kierownikami HR, poprzez wycieczko naukowe i zawodoznawcze. Dla maturzystów zostaną opracowane Indywidualne Plany Edukacyjno-Zawodowe, które pomogą im w podjęciu decyzji o dalszej przyszłości związanej z rynkiem pracy lub dalszym kształceniem się. Jednocześnie w ramach wsparcia projektowego wśród uczniów kształtowane będą właściwe postawy i umiejętności typu: umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta również 26 nauczycieli zatrudnionych w VII LO w Białymstoku w postaci szkoleń doskonalących umiejętności (w szczególności interpersonalne i społeczne) oraz podnoszące kwalifikacje sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w ramach wniosku o dofinansowanie – Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja .„Akademia kluczowych kompetencji – podniesienie jakości oferty edukacyjnej VII LO w Białymstoku”

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

GALERIA WYCIECZEK NAUKOWYCH I ZAWODOZNAWCZYCH

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 297 614,79 zł.

Zobacz również

Bony na szkolenie 2

Międzynarodowe doświadczenia podlaskich nauczycieli

Bony na szkolenia